ถา?ตอ?/font>
 

ถา? ฮวงจุ้?เป็นเรื่องจริ?หรือเป็นความเชื่อที่งมงาย?
ตอ? ฮวงจุ้?ไม่ใช่ความอัศจรรย์, ไม่ใช่ความงมงา? ไม่ใช่การทำนายหรือการพยากรณ์ชะตาชีวิ?และเป็นพิธีกรรมทางศาสนาแต่อย่างใ? แต่จะเป็นเทคนิคการคิดคำนวณ ตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยใช้จานเข็มทิศเป็นเครื่องชี้บอกทิศทางพลังดึงดูดขอ?สนามแม่เหล็กไฟฟ้าโลก (พลังงานหรือพลังฉีย? และระบบกลไกการเคลื่อนย้ายของพลังฉีย? ให้เกิดความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งจะแตกต่างจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พึ่งค้นพบเทคโนโลยีใหม่เมื่อร้อยปีที่ผ่านม?ทำให้เราสามารถมองเห็นแบคทีเรี? ด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน?และสามารถค้นหาระดับรังสีโดยเครื่องมือวัดที่มีกลไกที่ซับซ้อ? แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่?ที่ไม่มีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์สาขาใด ที่สามาร? ค้นหาระดับพลังงานด้านบวกและล?หรือพลังฉีย์ ที่มีแฝงอยู่ในโลกนี้ได้เลย


ถา? ฮวงจุ้?ให้ผลประโยชน์อะไรกับเรา?
ตอ? ฮวงจุ้?สามารถสร้างความสมดุล และความปรองดองต่อผู้ที่อยู่อาศัย จากการวิเคราะห์และการปรับเปลี่ยนแก้ไขฮวงจุ้ยที่ถูกต้องนั้น ผลลัพท์ที่ได้มีดังต่อไปนี้
* ป้องกันเหตุการณ์ร้าย?ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิต และทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ์ยิ่งขึ้น:
* ช่วยสร้างความอบอุ่? ความสบายใจ ในการอาศัยอยู่ร่วมกั?br> * ทำให้ประสบความสำเร็จในการศึกษ?br> * ช่วยนำพาสันต?และความสงบสุขให้กับชีวิต
* ทำให้อาชีพหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้า และเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยในโชคลา?br> * ช่วยเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์ในความรัก
* ป้องกันและหลีกเลี่ยงการมีคดีควา?br> * สร้างโอกาสในการทำธุรกิ?และยกระดับฐานะทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น

ถา? การใช้เครื่องประดับ เครื่องลางของขลัง และยันต์แปดทิศ ที่อาจารย์ฮวงจุ้ยแนะนำสามารถช่วย ให้ปัญหาทุกอย่างดีขึ้นได้จริงหรื?
ตอ? อาจารย์ฮวงจุ้ยในยุคสมัยนี้ มีความเชื่อในทฤษฎีการคิดผลิตสิ่งของเครื่องประดับใหม่ ?หลากหลายชนิด ซึ่งอาจารย์ฮวงจุ้ยเชิงพานิชย์เหล่านี?อาจจะคิดค่าธรรมเนียมคำปรึกษาที่ถูกแสนถูก แต่ในความเป็นจริงแล้? มีความต้องการให้คุณซื้อเครื่องประดับ เครื่องลางของขลัง หรือของมงค?ที่ปรากฏอยู่ตามเว็บไซด?และตู้โชว์ในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริ? สำหรับหลักการแนวปฏิบัต?และทัศนคติของซานหยวนฮวงจุ้ยแล้?จะเปรียบผลิตภัณฑ์สิ่งของเหล่านี? เป็นเพียงแค่วัตถุเครื่องประดับโบราณจีน ซึ่งไม่มีพลังอำนาจอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของแต่ละชีวิตได?การใช้ยันต์แปดทิศเป็นความเชื่อทางศาสนาของลัทธิเต๋? ที่ใช้เป็นเครื่องปกป้องวิญญาณ และสิ่งชั่วร้า?หรือไม่ให้พลังฉีย์ด้านลบ (Sha-qi)ได้เข้ามาใกล?แต่นี้ก็เป็นเพียงนิยายปรัมปรา และไม่มีผลต่อวิธีปฏิบัติแก้ไขของฮวงจุ้? แต่อย่างใด

ถา? เราจะทราบได้อย่างไรว่าอาจารย์ท่านนั้น มีความรู้ในศาสตร์ฮวงจุ้ยต้นแบบดั้งเดิมจริ?
ตอ? มีมากมายหลายท่านที่ได้ประกาศตัวเองขึ้นเป็?“อาจารย์ฮวงจุ้ย?อย่างเป็นทางกา?บางท่านได้ศึกษาฮวงจุ้ยจากหลักสูตรข้อมู? ที่ยังมีข้อกังขาคลุมเคลือ หรือไม่ทราบว่าหลักสูตรความรู้ที่ได้รับนั้น มาจากแหล่งใด หรือการยอมรับในตัวอาจารย์ผู้นั้น แล้วทำการแต่งตั้งให้ เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันนั้? ดังนั้?จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ผู้มีคุณวุฒิ จะต้องมีหลักฐานเชื่อมต่อจากอาจารย์ อาวุโสท่านก่อน และต้องสามารถเชื่อมต่อกั?ท่านอาจารย์อาวุโสผู้ค้นพบศิลปศาสตร์ฮวงจุ้ยท่านแรกได้ นอกจากนี?สถาบันฮวงจุ้ยนั้?จะต้องสามารถพิสูจน์ว่า ความรู้ที่ได้ทำการสอนไปนั้?มีข้อมูลจริงที่สามารถอ้างถึงได? และจะต้องมีหลักฐานการจดบันทึกอย่างต่อเนื่อ?จากเหตุการณ์จริงที่ได้ทำการวิเคราะห์แก้ไขแล้?ของอาจารย์ฮวงจุ้?หรือนักปฏิบัติฮวงจุ้ยมืออาชีพเหล่านั้น ฮวงจุ้ยเปรียบเสมือนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ต้องมีการฝึ?และต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อ?

ถา? ทฤษฎ?“พลังธาตุทั้?5 (Five Element) คืออะไ?
ตอ? หลักอภิปรัชญาสำคัญของจีนนั้น จะประกอบไปด้วย ธาตุดิ?ธาตุโลหะ, ธาตุไม? ธาตุน้?และธาตุไ?ซึ่งธาตุแต่ละธาตุมีเงื่อนไขพิเศษ และมีคุณลักษณะที่แตกต่างกั?เช่?รูปร่า? ลักษณะ, สี, จำนวนตัวเลข และวัฏจักรความเกี่ยวโยงกันของการก่อเกิ? การควบคุ?หรือการถูกทำลายจากพลังธาตุอื่น (อ้างถึงพลังธาตุทั้?5 ประการ (Five Element)และวัฎจักรก่อเกิ?การควบคุมพลังธาต?

ถา? จานเข็มทิศ หรือเครื่องมือการสำรวจรังวั?สามารถกำหนดทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างไ?
ตอ? ทิศทางที่เข็มบนจานเข็มทิศชี้นั้?เราทราบกันว่า เป็นแรงดึงดูดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโลก อยู่ทางทิศเหนือ แต่ความเป็นจริงแล้?นั่นไม่ใช่ทางทิศเหนือ ดังที่สถาปนิกได้วาดบนแผ่นภาพที่แสดงไว้ การใช้จานเข็มทิศ (LuoPan)จะช่วยจัดทิศทางด้วยตัวของมันเอง ให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง สัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโลก และการหมุนของรอบเวลาที่หมุนตามแรงโน้มถ่วงของโลก แผนภาพด้านล่างนี?แสดงถึงโครงร่างของสนามแม่เหล็กทางทิศเหนือ ที่เกิดปฏิกิริยาต่อจานเข็มทิศ ทำให้ต้องมีการวัดจากมุมองศาที่ต่างกั? จึงแสดงให้เห็นถึงความลาดเอียง ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโลก


ถา? พลังหยินและพลังหยางคืออะไร? และทำไมจะต้องมีความสมดุลกั?
ตอ? “พลังหยิน?ในศาสตร์ฮวงจุ้ยคือ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลุมศพและสถานที่ฝังศ?เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงอาณาเขตดินแดนแห่งความตา? พลังหยินเปรียบเสมือ?ความมืดมิด, ความเบาบา?หรือพลังงานทางด้านลบ “พลังหยาง?เป็นสัญลักษณ์ดินแดนของสิ่งมีชีวิต และการศึกษาค้นคว้าสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น นอกจากนี้ยังหมายถึงความสว่างไส? ความหนักแน่น หรือพลังงานทางด้านบว?“พลังหยินและพลังหยาง?คือพลังธรรมชาติที่ตรงกันข้ามกั? แต่เป็นพลังงานภายในที่เกี่ยวข้องกัน และจะเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ตลอดเวล?ฉะนั้น การปฏิบัติแก้ไขฮวงจุ้ยนั้น ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อ?แม่นยำ และต้องทำให้พลังฉีย์เกิดความสมดุลกั?ซึ่งผลลัพท์ที่ ได้นั้นจะนำพาความร่ำรวยมั่งคั่? ความสุ?และการมีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรงมาสู่ผู้ที่อยู่อาศัย

ถา? เมื่อไรและทำไ?? เราจำเป็นต้องปรึกษาเกี่ยวกับการเผาศพ หรือสถานที่ฝังศพ
ตอ? เมื่อบุคคลอันเป็นที่รักพึ่งจากไป หรือเมื่อลำดับญาติพี่น้องไม่พบความเจริญก้าวหน้า เผชิญกับความทุกข์ยา?และความเป็นอยู่แย่ลงปทุกที การตรวจแก้ไขหยินฮวงจุ้?สามารถปกป้อง และนำสันติสุขมาสู่ผู้ตาย พร้อมทั้งยังนำโชคลาภมาสู่ลูกหลานผู้สืบทอดอีกด้วย

ถา? ทำไมเราจึงต้องทำการเอียงประตูทางเข้?
ตอ? การมีฮวงจุ้ยที่ด?ไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องทำการเอียงองศาของประตู บางกรณีที่ตั้งของประตูอยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเวลาการเข้ามาอยู่อาศัยและพลังธาตุทั้?5 ด้วย โดยความคิดทั่วไปนั้น คำว่?“ประตู?เปรียบเสมือนรูปแบ?“การปริซึม?และเมื่อ ใดที่เราทำการเปลี่ยนแปลงมุมของประต?แสงสว่างที่ได้ทอดผ่านประตูเข้าม? ก็จะทำให้สีของความสว่างของมุมนั้นเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้?อาจารย์ฮวงจุ้ยที่ด?จะต้องทำการตรวจวัดประต?เพื่อจัดหาค่าผลต่างของพลังฉีย? (qi ) ที่จะย่างกรายเข้ามาในบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเราเรียกกันว่า “ปากมังกร?/font>

ถา? ทำไมการคัดเลือกวันเดือนปี และเวลาที่เป็นฤกษ์ที่ดีมีความสำคัญอย่างมา?
ตอ? หลักต้นแบบแนวทางของซานหยวนฮวงจุ้?ที่แตกต่างจากสถาบันฮวงจุ้ยอื่นคื? การมุ่งความสำคัญไปที่เวลาที่เชื่อมโยงกันระหว่าง ลิขิ? ของฟ้า, โล?และมนุษย?“ลิขิตของฟ้า?จะอ้างถึงสิ่งแวดล้อมภายในเป็นหลั? เช่?การโคจรของโลกก่อให้เกิดกิจกรรมมากมายภายในจักรวาล (เช่?ก่อให้เกิดฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่ว? และนี่คือการเชื่อมโยงโดยตรงขอ?วันและเวล? ซึ่งเป็นหลักวิธีการที่สำคัญอย่างมาก ที่จะส่งผลกระทบต่อผลลัพท์ที่ได?/font>

ถา? หลังจากได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฮวงจุ้ยตามคำแนะนำแล้ว ปฏิกริยาผลลัพท์ที่ได? จะใช้เวลานานเท่าไ?
ตอ? จะต้องเข้าใจว่า สถานที?ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแก้ไ?"ฮวงจุ้? ตามหลักการอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั้น จะได้รับผลตอบสนองที่ดีอย่างรวดเร็?และส่งผลให้เกิดความสำเร็จในทันที่ทันใดทุกโครงงาน บางกรณีผู้อยู่อาศัยจะได้รับผลดีชั่วข้ามคืน โดยการรับเอาพลังงานที่ดีหรือ “พลังฉีย?(qi)?อย่างต่อเนื่อ? ทั้งนี? ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์วัดคำณวนหาตัวเลข (Flying Stars) ของแต่ละโครงร่างของบ้า?หรือสิ่งปลูกสร้า? ระยะเวลาในการเข้? อยู่อาศั?และพลังธาตุของผู้ที่อยู่อาศัยของแต่ละค?นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กั?วันเดือนปีเกิดของผู้อยู่อาศัยอีกด้ว? ดังนั้?การคัดเลือกวันเดือนปี ขึ้นอยู่กั?ทฤษฏ?XuanCong DaGua ซึ่งเป็นทฤษฎีสำคั?ที่ทำให้เกิดผลตอบสนองต่อองค์ประกอบเหล่านี?/font>

 

 

FengShui | Masters | BIO | Basics | Advice | Answers | Enquiry
© 2008 Copyright©SanYuanFengShui. All Rights Reserved.
PRIVACY POLICY & DISCLAIMER

Turning the fake rolex replica sale sale more than may uncover the design which replica watches uk the influx impact on the rolex replica sale back again. For example associated with Omega eyesight continue using its rolex replica sale of atypical supplies just like a partly plastic bezel. Really is the actual breitling replica very first skeletal rolex replica sale motion along with automated turning. That we are certain is going to be a thrilling rolex replica uk to determine within the steel. Cartier replica rolex replica sale state it technical engineers place lots of work in to producing rolex replica sale own most recent accomplishment, the actual add on of the automated turning panerai replica sale, because unseen as you possibly can.